GENERALNA SEKRETARKA

doc. dr. Barbara Artnik, dr. dent. med., spec. soc. med.

Diplomirala je leta 1996 na Odseku za stomatologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL MF), leta 1999 magistrirala s področja stomatologije in leta 2006 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo s področja medicinskih ved na UL MF. Specialistični izpit iz socialne medicine je leta 2007 opravila s pohvalo (lat. cum laude). Zaposlena je na Katedri za javno zdravje UL MF, kjer je bila leta 2011 izvoljena v naziv docentke za področje Javno zdravje. Je tudi glavna mentorica za specializacijo iz javnega zdravja za zdravnike in zobozdravnike.

Med letoma 2014 in 2017 je vodila Skupino za preventivo na področju ustnega zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Med letoma 2018 in 2020 je vodila projekt Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) »Analiza kazalnikov in promocija ustnega zdravja prebivalcev Slovenije« (CRP V3-1715). Kot koordinatorica za Slovenijo nadaljuje sodelovanje z Erasmus MC – University Medical Center Rotterdam iz Nizozemske na področju socio-ekonomskih neenakosti in umrljivosti (predhodni projekti: LIFEPATH, DEMETRIQ, EURO-GBD, EUROTHINE).

S sklepom Ministrstva za zdravje RS je bila leta 2017 imenovana v Razširjen strokovni kolegij za zobozdravstvo, v katerem opravlja funkcijo predsednice (izvoljena drugič). Leta 2018 je bila s sklepom Ministrstva za zdravje RS imenovana v Delovno skupino za pripravo strategije o ustnem zdravju.

Po končanem 100-urnem začetnem in kasneje nadaljevalnem usposabljanju »Mediacijske veščine in mediator v zdravstvu« se je v letu 2013 vključila v Delovno skupino za mediacijo, kasneje preimenovano v Svet za mediacijo pri Zdravniški zbornici Slovenije, kjer se udejstvuje tudi kot mediatorka.

Od leta 2011 je članica Izvršilnega odbora (IO) Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva, od leta 2019 pa v IO opravlja funkcijo generalne sekretarke.

Leta 2015 je bila izvoljena v naziv »National Liaison Officer – NLO« za Slovenijo pri Mednarodnem združenju zobozdravnikov (angl. FDI World Dental Federation).

Objavlja strokovne in znanstvene prispevke ter aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanjih.